SCI Logo

Sotenäs kommun

Sotenäs kommun och Sotenäs Symbioscentrum är en knutpunkt för att underlätta och stödja industriell och social symbios mellan företag, organisationer och det civila samhället i kommunen samtidigt som man höjer befolkningens kompetens som en värdefull resurs. Sotenäs Symbioscentrum är en aktiv mötesplats och ett kunskapscentrum för hållbar utveckling, med visionen:

Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är en innovativ hubb i en miljö där det mänskliga mötet är grunden för övergången till en cirkulär ekonomi. Med havet som bas, stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya gröna företag.

Vi skapar en hållbar värld tillsammans

Industriell och social symbios skapar förutsättningar för nya gröna jobb och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Genom samarbete kring kompetens, utveckling, expertis och nätverk byggs kunskap som kommer att förse symbiosaktörerna, bli framtidens entreprenörer och anställda i näringslivet.

Industriell symbios

I en industriell symbios blir ens avfall eller restprodukt en annans råvara. Mottot är att det inte finns något avfall – bara resurser. Genom samarbeten blir systemet mer resurseffektivt än om alla optimerar sin egen verksamhet. När företag aktivt arbetar tillsammans med varandras flöden uppstår fysiska symbioser. Vinn-vinn situationer uppstår!

Social symbios

Social symbios fokuserar på mänskliga resurser och kompetens. Utan rätt person på rätt plats kommer ingen grön omställning att ske. Den sociala symbiosen är befolkad av alla människor! Arbetet syftar till att stödja entreprenörerna i den gröna ekonomin, bidra till att säkra kompetensförsörjningen av den personal som krävs, koppla samman innovatörer med affärsutvecklare eller entreprenörer med forsknings- och utvecklingsresurser.

Sotenäs kommun
Sotenäs kommun
Välj språk 🌐